Lütfen bekleyin..

Sağır odada korkunç şüphe!

29 Mart 2014, 14:01

Te­le­fon­la­rın din­le­me­di­ği ve dü­zen­li bö­cek te­miz­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı bir oda­da, an­cak ses ka­yıt ci­ha­zıy­la ta­kip ya­pı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da koz­mik zir­ve­de­ki ko­nuş­ma­la­rın in­ter­ne­te düş­me­si Tür­ki­ye­’yi aya­ğa kal­dır­dı. El Kai­de bağ­lan­tı­lı Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD ) mi­li­tan­la­rı­nın Su­ri­ye­’de­ki Türk top­ra­ğı Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne sal­dır­ma­sı ha­lin­de uy­gu­la­na­cak yön­tem­le­rin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı zir­ve ‘sa­ğır oda­’ tar­tış­ma­sı baş­lat­tı. Ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ka­yıt­la­rın sız­dı­rıl­dı­ğı oda­nın sin­yal ke­si­ci jam­mer ta­ra­fın­dan ko­run­du­ğu­nu açık­la­dı. Bu du­rum “Top­lan­tı­nın ne şe­kil­de kay­da alın­dı­ğı­” so­ru­su­nu ak­la ge­tir­di. Te­le­fon­la­rın din­le­me­di­ği ve dü­zen­li bö­cek te­miz­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı bir oda­da, an­cak ses ka­yıt ci­ha­zıy­la ta­kip ya­pı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

ÖZEL YALITIM İLE BAĞLANTI KESİLİYOR

Uz­man­lar koz­mik top­lan­tı­la­rın ya­pıl­dı­ğı sa­ğır oda­lar­da sız­ma­la­ra kar­şı üst dü­zey gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin alın­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Din­le­me­ye kar­şı özel ola­rak ha­zır­la­nan bu oda­lar için is­te­ni­len me­kan se­çil­dik­ten son­ra du­var­la­rın özel bir kim­ya­sal ile kap­lan­dı­ğı, pen­ce­re­le­rin de özel çer­çe­ve­ler­le do­na­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Böy­le­ce dün­ya­dan ta­ma­men bağ­lan­tı ke­si­li­yor. Uz­man­la­ra gö­re içe­ri­de­ki kim­ya­sal­lar, cep te­le­fon­la­rı­nın ça­lış­ma­sı­nı en­gel­li­yor. Dı­şa­rıy­la bağ­lan­tı­lı ka­yıt ci­haz­la­rı da sis­tem ne­de­niy­le kör­le­şi­yor. Ay­rı­ca sa­ğır oda­lar­da kul­la­nı­lan özel per­de­ler va­sı­ta­sıy­la ses tit­re­şim­le­ri­nin cam­la­ra yan­sı­ma­sı en­gel­le­ni­yor. Pen­ce­re­ler­de özel ya­lı­tım mal­ze­me­sin­den üre­til­miş per­de kul­la­nı­lı­yor. Özel oda dı­şın­da baş­ka me­kan­da sa­de­ce jam­me­r’­la ted­bir al­mak an­cak cep te­le­fon­la­rıy­la ko­nuş­ma­la­rın din­len­me­si­ni en­gel­li­yor. Jam­mer dı­şa­rıy­la bağ­lan­tı­lı ve­ya içe­ri­de­ki ka­yıt ci­haz­la­rı­na kar­şı et­ki­siz ka­lı­yor.

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/20091.jpgARAN­MA­DAN Gİ­RE­Bİ­Lİ­YOR­LAR

Sa­ğır oda­lar­da her han­gi bir ve­ri akı­şı müm­kün de­ğil. Dı­şa­rı­dan içe­ri­ye mü­da­ha­le­ ger­çek­leş­ti­ri­le­mi­yor. İn­ter­net bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan oda­da bil­gi­sa­yar do­na­nı­mı ola­bi­li­yor. Bu bil­gi­ler ışı­ğın­da çok giz­li zir­ve­nin ya­pıl­dı­ğı oda­da ye­ter­li gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­ma­dı­ğı üze­rin­de du­ru­lu­yor. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan ki­şi­le­rin üst dü­zey dev­let gö­rev­li­le­ri ol­ma­sı ne­de­niy­le üzer­le­ri­nin de aran­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.  

AS­KER GÖN­DE­RE­Bİ­LİR­LER

CHP Mil­let­ve­ki­li Os­man Ko­ru­türk, ses kay­dı­nın sız­ma­sı­nın ‘kay­gı ve­ri­ci­’ ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­ven­lik ve is­tih­ba­rat zaa­fı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Kor­türk, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da özel top­lan­tı­la­rın ya­pı­la­ca­ğı Sa­ğır Oda’­nın ol­du­ğu­na işa­ret et­ti. Sa­vaş se­nar­yo­la­rının ba­kan­lık ma­ka­mın­da ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Ko­ru­türk, “Bu ko­nuş­ma­nın sız­ma­sı usu­lü ve esa­sı da va­him­di­r” de­di. Kay­dın Tür­ki­ye­’nin ba­şı­na cid­di iş­ler aça­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Ko­ru­türk, Tür­ki­ye­’nin çok cid­di ma­ce­ra­la­ra so­ku­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ko­ru­türk şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Es­ki as­ker­lik ya­sa­sın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin is­tik­la­li, var­lı­ğı ve bü­tün­lü­ğü, va­tan sa­vun­ma­sı için harp sa­na­tı öğ­re­ni­lir de­ni­li­yor­du. Ye­ni ya­sa ise ‘harp sa­na­tı­nı öğ­ren­me zo­run­lu ola­rak ya­pı­lı­r’ di­yor. Ya­ni açık çek var, her ta­ra­fa as­ker­le­ri­ni gön­de­re­bi­lir­si­niz. Mem­le­ke­ti kur­tar­mak için de­ğil­se harp sa­na­tı ne­den öğ­re­nil­sin.  Bu de­ği­şik­lik in­sa­nı en­di­şe­ye sevk edi­yor.”

O TOP­LAN­TI­DA­Kİ­LER­DEN Bİ­Rİ

MHP Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan da o top­lan­tı­nın, ha­zır bu­lu­nan­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan kay­de­di­lip ya­yın­lan­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Türk­kan, Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da “O ko­nuş­ma­da bu­lu­nan­lar­dan üze­rin­de ka­yıt ci­ha­zı bu­lu­nan kim ise casus odu­r” de­di. Türk­kan, “Hü­kü­met sü­rek­li pa­ra­lel ya­pı di­ye­rek Ce­ma­at’­i suç­lu­yor. An­cak hü­kü­me­tin için­de de baş­ka pa­ra­lel ya­pı­lar var. Top­lan­tı­yı kay­de­den de hü­kü­me­tin için­de­ki bu pa­ra­lel ya­pı­lar. Ve bel­li ki, bu­nu da­ha son­ra de­şif­re et­mek için kay­det­miş­ler. Hü­kü­met için­de­ki pa­ra­lel ya­pı­la­rın, ken­di­le­ri­ne gö­re fark­lı fark­lı he­sap­la­rı var. Bu­nu han­gi­si­nin kay­de­dilip, sız­dır­ıldı­ğı­nı dü­şü­nen­ler an­la­r” de­di

ODA­DAN SİN­YAL ÇIK­MAZ

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu, üst dü­zey 4 ki­şi­nin yer al­dı­ğı bir top­lan­tı­da ko­nu­şu­lan­la­rın ko­lay ko­lay dı­şa­rı sız­ma­ya­ca­ğı­nı öne sür­dü. Tan­rı­ku­lu, “O top­lan­tı­la­rın na­sıl ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. 4 ki­şi­nin ol­du­ğu üst dü­zey gü­ven­lik alar­mı olan bir top­lan­tı ko­lay ko­lay çık­maz. Sa­ğır oda, her­han­gi bir ile­ti­şim sis­te­mi­nin dı­şa­rı­ya sin­yal gön­de­re­me­di­ği yer­ler­dir. O yüz­den 4 ki­şi­den bir ta­ne­si ya­yı­na ver­miş ola­bi­lir. Son 48 sa­at için­de ken­di ken­di­le­ri­ne çı­kar­tı­lan bu tür ya­yın­la­ra, ses ka­yıt­la­rı­na iti­bar et­me­yin. Ko­lay ko­lay or­tam din­le­me­siy­le

çık­ma­z” di­ye ko­nuş­tu.

"OADA SİNYAK KESİCİ VARDI"

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu , güvenlik toplantısının illegal dinlenmesinde piyonlar kullanıldığını söyledi. Dinleme teknolojisiyle ilgili olarak alternatiflerin değerlendirildiğini kaydeden Davutoğlu, şöyle konuştu: “Jammer’ın (sinyal bozucu) da kullanıldığı bir odadır burası. O bakımdan tedbirlerin de alındığı bir odadır. Piyonlar varsa bunlar çıkartılacak. Milli Güvenlik Kurulu talimatıyla Başbakan’a arz edilecek askeri ve güvenlik opsiyonlarının konuşulduğu toplantıya böyle bir siber saldırı yapılmışsa bunun, askeri mahiyette bir saldırıdan farkı yok.’’

KALIN DUVARLARIN ARDINDAN DİNLEME ZOR

Gü­ven­lik Uz­ma­nı Dr. Ce­la­let­tin Ya­vuz bu gö­rüş­me­ler ya­pı­lır­ken dı­şa­rı­dan ve­ya içer­den ön­lem alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. ‘Va­him bir du­ru­m’ ni­te­len­dir­me­sin­de bu­lu­nan Ya­vuz, “Sa­ğır oda din­len­me­ye kar­şı ön­lem alın­mış oda an­la­mı­na ge­lir. İçer­de ko­nu­şu­la­nın dı­şa­rı­da du­yul­ma­ya­ca­ğı oda­lar. Ka­yıt­lar için en ba­sit şek­liy­le bö­cek var­dır yok di­yor­lar­dır ya da dört ki­şi­den bi­ri­nin bi­le­rek ya da bil­me­ye­rek yap­tı­ğı bir şey ola­bi­lir. Ya da bi­ri­nin bi­le­rek yap­tı­ğı bir şey ola­bi­lir çün­kü bun­lar dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na gi­rer­ken aran­ma­yan ki­şi­le­r” de­di.

Bugün gazetesinin haberine göre, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Ar­ma­ğan Ku­loğ­lu da sa­ğır oda ola­rak isim­len­di­ri­len yer­le­rin da­ha faz­la gü­ven­lik içe­ren ka­lın du­var­lar gi­bi din­le­me­ye kar­şı em­ni­ye­te alın­mış oda­lar ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Sa­ğır oda­lar­da din­le­me ol­ma­sı­nın zor ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Ku­loğ­lu, “A­ma ka­yıt­la­rın çık­tı­ğı yer Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­’nın ken­di oda­sı. Ka­yıt­lar bö­cek va­sı­ta­sıy­la ola­bi­lir, fre­kans ve tit­re­şim­den or­tam din­le­me­si ya­pı­lan bir or­tam­dan ya­pıl­mış ve­ya şa­hıs­la­rın cep te­le­fon­la­rı­na ira­de­si dı­şın­da böy­le bir şey ol­muş ola­bi­lir. Ka­pa­lı­dır ama din­le­me ci­ha­zı ola­rak kul­la­nıl­mış ola­bi­lir. Plan­lan­mış bir şe­kil­de­” di­ye ko­nuş­tu.

Etiketler : ahmet davutoğlu, suriye
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Hasan Gümüşoğlu
1451 gün önce
bence bu kasetleri sızdıran akp cünkü yolsuzluk hırsızlık alo fatih velhasıl 17 marttan bu güne kadar sıkışan akp ye bu kaset can simidi yetişti kaseti kimin cıkardığı deil kime yaradığı kimin faydalandığına bakın siz karşınızda secim kazanmak icin deger tanımayan bir akp var hem cemati vatan hainliğiyle suclama imaknıda doğdu dün bütün akp medyasında neden bu konu işlendi neden istanbulda akp bunla ilgili bildiriler dagıttı sizce
EMIRDAGLI ENVER
1452 gün önce
BENCE BU KASETLERI SIIZDIRAN KISI HAKAN FIDAN BU ADAM NERELI KIME CALISIYOR ORADA ENCOK SESI CIKAN KIM BUNU ADIM GIBI BILIYORUM DEVLETI ZORA SOKUP SAVAS CIKARMAK SONRADA DEVLETI BÖLMEK BUNLARIN DERDI BU AMA BASTAKININ DERDIDE O OLDUGU ICIN KIMSEYE BIRSEY OLMAS YAPANIN YANINA KAR KALIR
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=