Lütfen bekleyin..

El Kaide dosyası kapatıldı mı?

23 Mart 2014, 18:38

Niğde'deki El Kaide saldırısında skandal ayrıntı

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Niğde’deki El Kaide saldırısının ardından bir skandal çıktı. Emniyet İstihbarat’taki El Kaide’yi takip eden birime Şubat’ta 88 kişilik El Kaide listesi iletildi. Ama dosya kapatıldı. Birimdeki görevliler dağıtıldı. Yeni personele ise ‘paralel yapı’yı takip görevi verildi.

Türkiye’yi ayağa kaldıran Niğde’deki El Kaide saldırısı istihbarat zafiyetini gözler önüne serdi. 17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası emniyetin istihbarat ve terör birimlerindeki yetişmiş kadroların tasfiye edilmesi nedeniyle oluşan boşluğun başta El Kaide olmak üzere terör örgütlerince kullanıldığı anlaşıldı. Suriye’de El Kaide tehlikesi Türkiye’yi her geçen gün artarak tehdit etmesine karşılık Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki El Kaide dosyasının kapatılarak ilgili birimin dağıtıldığı ortaya çıktı.

88 KİŞİLİK EL KAİDE LİSTESİ

Skandal adımla ilgili perde arkasında önemli gelişmelerin yaşandığı belirlendi. Emniyet İstihbarat Daire Başkalığında 25 Şubat’ta Suriye bağlantılı yabancı teröristlerle ilgili olarak bir toplantının gerçekleştirildiği öğrenildi. İki şube müdürünün hazır bulunduğu toplantıya uzman personelin katılmadığı belirtilirken, ilgili birime 88 kişilik bir El Kaide listesinin verildiği aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü bu listeyi C Şube’ye bildirdi. Liste alt birimlere iletildi. Ama liste ile ilgili bir bilgi verilmedi. Listeyi alan alt şube içeriğini öğrenip gereğini yapmak için bu listenin ne listesi olduğunu üstlerine sordu. Talepte bulunan şubeye sadece 10 martta yapılan bir başka toplantı tutanağı gönderildi. Ama listenin ne olduğuna dair bilgi verilmedi.

İstihbarat ve terör şubelerindeki tecrübeli uzman personelin 17 Aralık’tan sonra tamamen boşaltıldığı belirtilirken, yeni gelen personelin terör örgütleri ve mücadele yöntemlerini bilmediklerine dikkat çekiliyor. İstihbarat ve terör birimlerine yeni gelen personelin operasyon planlama ve icrada yetersiz kaldıkları kaydediliyor.  

EL KAİDE DOSYASI KAPATILDI

Bir başka skandal gelişmenin ise Emniyet’in takibini yaptığı El Kaide dosyalarında yaşandığı öğrenildi. Ocak ayından itibaren El Kaide’ye yönelik operasyon dosyalarının kapatıldığı ve Ocak ayından bu yana Emniyet’in hiçbir El Kaide mensubu hakkında dinleme kararı almadığı belirtildi. El Kaide’yi takip eden birimin ‘paralel devlet yapılanması’nı takip adı altında tarikat ve cemaatleri takibe aldığı kaydedildi.

Sorumlu müdür 2 gün önce alındı

El Ka­ide’­nin 2003’te İs­tan­bu­l’­da yap­tı­ğı on­lar­ca ki­şi­nin öl­dü­ğü yüz­ler­ce ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı kan­lı sal­dı­rı­la­rın ar­dın­dan İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­da ku­ru­lan El Kai­de ile mü­ca­de­le bi­ri­mi­nin ta­ma­men kal­dı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Niğ­de sal­dı­rı­sın­dan iki gün ön­ce de 11 yıl­dır bu bi­ri­min ba­şın­da olan mü­dü­rün An­ka­ra Em­ni­ye­ti em­ri­ne atan­dı­ğı ifa­de edil­di. Kal­dı­rı­lan El Kai­de bü­ro­sun­da­ki tek­nik ta­kip ve ope­ras­yon­da­ki po­lis­le­rin de ta­yin­le­ri­nin çı­ka­rıl­dı­ğı ak­ta­rı­lır­ken, ya­şa­nan za­fi­ye­ti El Kai­de’nin çok iyi kul­lan­dı­ğı ak­ta­rıl­dı.

Bu ara­da Ocak ayın­da Ki­li­s’­te­ki İHH bü­ro­su­na ya­pı­lan bas­kın ile El Ka­ide’­ye si­lah gö­tür­dü­ğü id­di­asıy­la Ada­na­’da­ki tır­la­rın dur­du­rul­ma­sı ola­yı­nın ar­dın­dan po­lis­te olay­la­ra mü­da­ha­le eder­ken te­dir­gin­lik ya­şan­dı­ğı be­lir­til­di. Su­ri­ye­’ye gi­dip ge­len El Kai­de men­sup­la­rı­nın bu du­rum­dan is­ti­fa­de ede­rek ken­di­le­ri­ni İHH men­su­bu gi­bi lan­se et­tik­le­ri kay­de­dil­di. El Kai­de men­sup­la­rı­nın yan­la­rın­da İH­H’­ya ait fla­ma ve yar­dım mal­ze­me­le­ri bu­lun­dur­duk­la­rı kon­trol sı­ra­sın­da ta­yin ol­mak­tan kor­kan po­lis­le­rin de İHH bay­ra­ğı ve mal­ze­me­le­ri­ni gö­rün­ce ara­ma yap­ma­dık­la­rı id­di­a edil­di. Bu yön­tem­le çok sa­yı­da El Kai­de men­su­bu ya­ban­cı mi­li­ta­nın Su­ri­ye­’ye si­lah ve mal­ze­me sok­tu­ğu öne sü­rül­dü.

MİT’e göre El Kaide öncelikli tehdit değil

Em­ni­ye­t’­te­ki ön­ce­lik­li teh­dit de­ği­şik­li­ği­nin bir ben­ze­ri­ni da­ha ön­ce MİT ger­çek­leş­tir­miş­ti. MİT’in 2010 yı­lında ta­kip lis­te­sin­de de­ği­şik­li­ğe gi­de­rek Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ni de ‘ön­ce­lik­li ta­kip lis­te­si­’ne al­dı­ğı öne sü­rül­müş­tü. Em­ni­yet gi­bi El Ka­ide’­yi ‘ön­ce­lik­li teh­dit lis­te­si­’n­den çı­kar­dı­ğı id­di­a edi­len MİT, ‘pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­la­rı­nı­’ ta­ki­be al­dı. 15 Oca­k’­ta Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tı üze­ri­ne tüm teş­ki­lat bi­rim­le­ri­ne bir ya­zı gön­de­rilerek ‘pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­la­rı­’ ko­nu­su­nun has­sa­si­yet­le ta­kip edil­me­si is­ten­di. Ya­zı­da “Yurt içi ve yurt dı­şı kay­nak­lı tüm di­ni frak­si­yon­la­r” he­def gös­te­ril­di.-Bugün

Etiketler : el kaide, niğde, emniyet, istihbarat, mit,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
YSK, İYİ Parti dahil 10 siyasi partinin 24 Haziran'daki seçimlere katıl..
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=