Lütfen bekleyin..

Zarrab'ın AKP'lilere verdiği rüşvet ?

18 Mart 2014, 12:12

Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da tu­tuk­la­nan Rı­za Sar­ra­f’­ın va­tan­daş­lık, vi­ze gi­bi iş­le­ri için ba­kan­la­ra işin öne­mi­ne gö­re rüş­vet ver­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Mec­li­s’­e gön­de­ri­len fez­le­ke­de Sar­ra­f’­ın ai­le­si­nin ve adam­la­rı­nın Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si kar­şı­lı­ğın­da es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­e ki­şi ba­şı 1’er mil­yon do­lar ver­di­ği öne sü­rül­dü.

Sar­ra­f’­ın ba­ba­sı­nın İtal­ya vi­ze­si için AB es­ki Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­a 500 bin do­lar, sür­gün için Ba­kan Gü­le­r’­e 400 bin do­lar, özel tah­sis­li pla­ka ve po­lis ko­ru­ma­sı için ise 1,5 mil­yon do­lar rüş­vet öden­di­ği id­di­a edil­di.

TEK TEK ANLATILIYOR

Mec­li­s’­e ba­kan­lar­la il­gi­li gön­de­ri­len fez­le­ke­ler­de Rı­za Sar­ra­f’­ın ba­kan­la­ra ver­di­ği rüş­vet tek tek an­la­tı­lı­yor. Sar­raf, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ağa­be­yi (Meh­met) Mo­ham­mad Zar­rab, ko­mis­yon­cu şa­hıs­lar (Şeh­ram) Shah­ram Mo­hag­hegh Oro­mi, (Mi­an­dap­çı) Aresh Mi­an­go­gı­an, (Re­ca­i) Ra­ja­i Mo­ham­med Re­za, ba­ba­sı Hos­se­in Zar­rab ve Anar isim­li ki­şi­le­re is­tis­na­i yol­dan va­tan­daş­lık alı­yor.

Fez­le­ke­ye gö­re Sar­ra­f’­ın va­tan­daş­lık­la il­gi­li iş­le­ri­ni ba­şın­dan iti­ba­ren İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, oğ­lu Ba­rış Gü­ler, dö­ne­min Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış ta­kip edi­yor. Sar­raf da kar­şı­lı­ğın­da söz ko­nu­su ba­kan­la­ra rüş­vet ve­ri­yor.

‘MEM­NUN OL­DU­ MU?’

Fez­le­ke­de, Sar­ra­f’­ın Gü­le­r’­e 25.10.2013 ta­ri­hin­de İran uy­ruk­lu 3 ki­şi­nin Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si kar­şı­lı­ğın­da ki­şi ba­şı 1’er mil­yon do­lar­dan 3 mil­yon do­lar rüş­vet tes­li­mi yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Gü­ler, va­tan­daş­lık işi­ni im­za­la­dık­la­rı­nı söy­le­mek için ara­dı­ğı oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­le ara­la­rın­da şu di­ya­log ge­çi­yor:

Mu­am­mer Gü­ler: Ba­rış söy­le­din mi oğ­lum ada­ma ol­du di­ye.

Ba­rış Gü­ler: Ya­rın bu­lu­şu­yo­ruz yüz yü­ze söy­le­ye­ce­ğim.

Mu­am­mer Gü­ler: Ta­mam söy­le oğ­lum im­za­la­dık ya­ni şe­yi.

Ba­rış Gü­ler: Gö­rüş­tük, söy­le­dim.

Mu­am­mer Gü­ler: Mem­nun ol­du mu?

Ba­rış Gü­ler: Çok mem­nun ol­du evet çok mem­nun ol­du.

‘KU­LAK­LA­RI­NI ÇIN­LAT­TI­K’

Fez­le­ke­de, Ege­men Ba­ğı­ş’­ın, Rı­za Sar­ra­f’­a va­tan­daş­lık me­se­le­si için ba­kan­lar ku­ru­lun­da ku­lis yap­tık­la­rı an­lat­tı­ğı yer alı­yor. Mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­lan din­le­me­de Ba­ğış, Sar­ra­f’­a “Bi­raz ev­vel de Mu­am­mer Bey ile be­ra­ber­dik ku­lak­la­rı­nı çın­lat­tık. De­dim ya­ni ‘Rı­za­’nın kar­de­şi du­rur­ken bu 100 bin do­la­rı ve­rip dö­ner­ci­le­ri ya­pı­yor­lar­mış. Ya o pır­lan­ta gi­bi bir ço­cuk, ben onu çok se­vi­yo­rum.’ Baş­ba­kan da de­dim be­nim ya­nım­da söy­le­di. Za­ten söy­le­dim ya­pa­ca­ğız de­dim ben de ku­lak mi­sa­fi­ri ol­dum, Böy­le kar­şı­lık­lı se­ni öv­dü­k” di­yor. Sar­raf ise, te­şek­kür ede­rek, Ba­ğış ve Za­fer Çağ­la­yan ile ye­mek­te bu­luş­mak için söz­le­şi­yor.

Fez­le­ke­de, Sar­ra­f’­ın, kar­de­şi­nin Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si ve ba­ba­sı­nın İtal­ya vi­ze­si so­ru­nu­nu çöz­me­si kar­şı­lı­ğın­da Ba­kan Ba­ğı­ş’­a ta­kım el­bi­se için­de 500 bin do­lar rüş­vet ver­di­ği kay­de­di­li­yor.

Müdürün sürülmesi 400 BiN DOLAR

Fez­le­ke­ye gö­re Sar­raf, Ba­kan Gü­le­r’­e şir­ke­tiy­le il­gi­li ver­gi in­ce­le­me­si­ni ih­bar et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le Em­ni­yet Mü­dü­rü Or­han İn­ce­’nin İs­tan­bu­l’­dan Zon­gul­da­k’­a sü­rül­me­siy­le il­gi­li de rüş­vet ve­ri­yor.

Ba­kan Gü­ler, Sar­ra­f’­ın em­ni­yet mü­dü­rü İn­ce­’nin sü­rül­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­me­si üze­ri­ne “O ko­nu be­nim işim  O...pu bu­nun sa­na çek­tir­di­ği­ni ben on­dan kat be kat bur­nun­dan fi­til fi­til ge­ti­ri­ri­m” ce­va­bı ve­ri­yor. Fez­le­ke­ye gö­re, Em­ni­yet Mü­dü­rü İn­ce­’nin Ba­kan Gü­le­r’­in im­za­sıy­la baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma so­nu­cu Zon­gul­da­k’­a sü­rül­me­si­nin ar­dın­dan Sar­raf iki par­ti ha­lin­de Ba­rış Gü­le­r’­e 400 bin do­lar pa­ra gön­de­ri­yor.

Özel plaka ve koruma için 1,5 MİLYON DOLAR

Fez­le­ke­de, Rı­za Sar­ra­f’­ın, ken­di­si­ne ve adam­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı 5 ara­ca özel pla­ka, em­ni­yet şe­ri­di­ni kul­lan­ma ve ko­ru­ma po­li­si ayar­la­ma­sı iş­lem­le­ri için Mu­am­mer Gü­ler ile bu ko­nu­yu gö­rü­şüp çö­zü­mün fi­ya­ta bağ­lan­dı­ğı kay­de­di­li­yor. Sar­ra­f’­ın adam­la­rı­na bun­la­rın kar­şı­lı­ğın­da Ba­rış Gü­le­r’­e 1,5 mil­yon do­lar ve­ril­me­si ta­li­ma­tı din­le­me­ye ta­kı­lı­yor. Ba­rış Gü­le­r’­e ilk etap­ta 800 bin do­la­rın tes­li­mi tek­nik ta­kip­le kay­de­di­li­yor.

Bugün Gazetesi

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=