Lütfen bekleyin..

Zarrab'ın AKP'lilere verdiği rüşvet ?

18 Mart 2014, 12:12

Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da tu­tuk­la­nan Rı­za Sar­ra­f’­ın va­tan­daş­lık, vi­ze gi­bi iş­le­ri için ba­kan­la­ra işin öne­mi­ne gö­re rüş­vet ver­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Mec­li­s’­e gön­de­ri­len fez­le­ke­de Sar­ra­f’­ın ai­le­si­nin ve adam­la­rı­nın Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si kar­şı­lı­ğın­da es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­e ki­şi ba­şı 1’er mil­yon do­lar ver­di­ği öne sü­rül­dü.

Sar­ra­f’­ın ba­ba­sı­nın İtal­ya vi­ze­si için AB es­ki Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­a 500 bin do­lar, sür­gün için Ba­kan Gü­le­r’­e 400 bin do­lar, özel tah­sis­li pla­ka ve po­lis ko­ru­ma­sı için ise 1,5 mil­yon do­lar rüş­vet öden­di­ği id­di­a edil­di.

TEK TEK ANLATILIYOR

Mec­li­s’­e ba­kan­lar­la il­gi­li gön­de­ri­len fez­le­ke­ler­de Rı­za Sar­ra­f’­ın ba­kan­la­ra ver­di­ği rüş­vet tek tek an­la­tı­lı­yor. Sar­raf, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ağa­be­yi (Meh­met) Mo­ham­mad Zar­rab, ko­mis­yon­cu şa­hıs­lar (Şeh­ram) Shah­ram Mo­hag­hegh Oro­mi, (Mi­an­dap­çı) Aresh Mi­an­go­gı­an, (Re­ca­i) Ra­ja­i Mo­ham­med Re­za, ba­ba­sı Hos­se­in Zar­rab ve Anar isim­li ki­şi­le­re is­tis­na­i yol­dan va­tan­daş­lık alı­yor.

Fez­le­ke­ye gö­re Sar­ra­f’­ın va­tan­daş­lık­la il­gi­li iş­le­ri­ni ba­şın­dan iti­ba­ren İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, oğ­lu Ba­rış Gü­ler, dö­ne­min Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış ta­kip edi­yor. Sar­raf da kar­şı­lı­ğın­da söz ko­nu­su ba­kan­la­ra rüş­vet ve­ri­yor.

‘MEM­NUN OL­DU­ MU?’

Fez­le­ke­de, Sar­ra­f’­ın Gü­le­r’­e 25.10.2013 ta­ri­hin­de İran uy­ruk­lu 3 ki­şi­nin Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si kar­şı­lı­ğın­da ki­şi ba­şı 1’er mil­yon do­lar­dan 3 mil­yon do­lar rüş­vet tes­li­mi yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Gü­ler, va­tan­daş­lık işi­ni im­za­la­dık­la­rı­nı söy­le­mek için ara­dı­ğı oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­le ara­la­rın­da şu di­ya­log ge­çi­yor:

Mu­am­mer Gü­ler: Ba­rış söy­le­din mi oğ­lum ada­ma ol­du di­ye.

Ba­rış Gü­ler: Ya­rın bu­lu­şu­yo­ruz yüz yü­ze söy­le­ye­ce­ğim.

Mu­am­mer Gü­ler: Ta­mam söy­le oğ­lum im­za­la­dık ya­ni şe­yi.

Ba­rış Gü­ler: Gö­rüş­tük, söy­le­dim.

Mu­am­mer Gü­ler: Mem­nun ol­du mu?

Ba­rış Gü­ler: Çok mem­nun ol­du evet çok mem­nun ol­du.

‘KU­LAK­LA­RI­NI ÇIN­LAT­TI­K’

Fez­le­ke­de, Ege­men Ba­ğı­ş’­ın, Rı­za Sar­ra­f’­a va­tan­daş­lık me­se­le­si için ba­kan­lar ku­ru­lun­da ku­lis yap­tık­la­rı an­lat­tı­ğı yer alı­yor. Mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­lan din­le­me­de Ba­ğış, Sar­ra­f’­a “Bi­raz ev­vel de Mu­am­mer Bey ile be­ra­ber­dik ku­lak­la­rı­nı çın­lat­tık. De­dim ya­ni ‘Rı­za­’nın kar­de­şi du­rur­ken bu 100 bin do­la­rı ve­rip dö­ner­ci­le­ri ya­pı­yor­lar­mış. Ya o pır­lan­ta gi­bi bir ço­cuk, ben onu çok se­vi­yo­rum.’ Baş­ba­kan da de­dim be­nim ya­nım­da söy­le­di. Za­ten söy­le­dim ya­pa­ca­ğız de­dim ben de ku­lak mi­sa­fi­ri ol­dum, Böy­le kar­şı­lık­lı se­ni öv­dü­k” di­yor. Sar­raf ise, te­şek­kür ede­rek, Ba­ğış ve Za­fer Çağ­la­yan ile ye­mek­te bu­luş­mak için söz­le­şi­yor.

Fez­le­ke­de, Sar­ra­f’­ın, kar­de­şi­nin Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si ve ba­ba­sı­nın İtal­ya vi­ze­si so­ru­nu­nu çöz­me­si kar­şı­lı­ğın­da Ba­kan Ba­ğı­ş’­a ta­kım el­bi­se için­de 500 bin do­lar rüş­vet ver­di­ği kay­de­di­li­yor.

Müdürün sürülmesi 400 BiN DOLAR

Fez­le­ke­ye gö­re Sar­raf, Ba­kan Gü­le­r’­e şir­ke­tiy­le il­gi­li ver­gi in­ce­le­me­si­ni ih­bar et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le Em­ni­yet Mü­dü­rü Or­han İn­ce­’nin İs­tan­bu­l’­dan Zon­gul­da­k’­a sü­rül­me­siy­le il­gi­li de rüş­vet ve­ri­yor.

Ba­kan Gü­ler, Sar­ra­f’­ın em­ni­yet mü­dü­rü İn­ce­’nin sü­rül­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­me­si üze­ri­ne “O ko­nu be­nim işim  O...pu bu­nun sa­na çek­tir­di­ği­ni ben on­dan kat be kat bur­nun­dan fi­til fi­til ge­ti­ri­ri­m” ce­va­bı ve­ri­yor. Fez­le­ke­ye gö­re, Em­ni­yet Mü­dü­rü İn­ce­’nin Ba­kan Gü­le­r’­in im­za­sıy­la baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma so­nu­cu Zon­gul­da­k’­a sü­rül­me­si­nin ar­dın­dan Sar­raf iki par­ti ha­lin­de Ba­rış Gü­le­r’­e 400 bin do­lar pa­ra gön­de­ri­yor.

Özel plaka ve koruma için 1,5 MİLYON DOLAR

Fez­le­ke­de, Rı­za Sar­ra­f’­ın, ken­di­si­ne ve adam­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı 5 ara­ca özel pla­ka, em­ni­yet şe­ri­di­ni kul­lan­ma ve ko­ru­ma po­li­si ayar­la­ma­sı iş­lem­le­ri için Mu­am­mer Gü­ler ile bu ko­nu­yu gö­rü­şüp çö­zü­mün fi­ya­ta bağ­lan­dı­ğı kay­de­di­li­yor. Sar­ra­f’­ın adam­la­rı­na bun­la­rın kar­şı­lı­ğın­da Ba­rış Gü­le­r’­e 1,5 mil­yon do­lar ve­ril­me­si ta­li­ma­tı din­le­me­ye ta­kı­lı­yor. Ba­rış Gü­le­r’­e ilk etap­ta 800 bin do­la­rın tes­li­mi tek­nik ta­kip­le kay­de­di­li­yor.

Bugün Gazetesi

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AKP-MHP ittifakını değerlendi..
AKP-MHP İttifak Komisyonu üyeleri Meclis'te bir araya geldi.
Meclis Genel Kurulunda tezkere kabul edildi.
O ilde AKP'nin il kongresi için halk otobüsleri ücretsiz olacak.
“Atatürkçülük”ün derdi yine AK Parti’yi gerdi....
İki isim Rusya'ya gitti!..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=