Lütfen bekleyin..

Bosphorus 360′ı ‘Allah için’ paylaşmışlar

21 Şubat 2014, 16:05

Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Bosphorus’un başkanı, ortağına güvenmiyor. “Allah katında” sözleşme istiyor

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

25 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­la il­gi­li ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edi­len fez­le­ke­de her gün ye­ni bir ay­rın­tı or­ta­ya çı­kı­yor.

Er­do­ğan ve Ya­sin El Ka­dı­’nın, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­dı­ğı fez­le­ke­de, Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­nin ger­çek or­tak­la­rı­nın “boş se­ne­t” for­mü­lüy­le giz­len­di­ği id­di­a edil­di. Şir­ke­tin yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı ol­du­ğu id­di­a edi­len Cen­giz Ak­türk ile Sez­gin Ak­ba­ba ara­sın­da geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon ka­yıt­la­rın­da, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bir­bir­le­ri­ne gü­ven­me­dik­le­ri, “Al­lah ka­tın­da­” bir söz­leş­me ha­zır­la­dık­la­rı da ifa­de edi­li­yor.

Şirketin yüz­de 75’i ki­min?

Fez­le­ke­de­ki o ay­rın­tı ve id­di­a şöy­le: Bosp­ho­rus 360’ın res­mi ola­rak yüz­de 25’i Cen­giz Ak­türk, yüz­de 75’i Ra­bi­ya Ak­türk üze­rin­de gö­rü­nü­yor. Ak­türk, Ak­ba­ba­’dan, bir söz­leş­me ha­zır­la­ma­sı­nı is­ti­yor ve yüz­de 75’lik kı­sım­da, Usa­me Ku­tub, Mu­az Ka­dı­oğ­lu ile Ab­dul­ke­rim Ça­y’­ın eşit pa­ya sa­hip, Ra­bi­ya Ak­tür­k’­ün, his­se­si ka­dar şir­ke­tin tüm mal var­lı­ğı­nın bu or­tak­la­ra ait ol­du­ğu­nu yaz­ma­sı­nı is­ti­yor. Kayıtlara göre, an­laş­ma­nın im­za­ya açı­la­ca­ğı, ki­şi­ler ara­sı­na ge­re­kir­se Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı da ya­za­cak­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri tes­pit edi­li­yor.

“He­sa­bı Al­lah ka­tın­da…­”

Ve bu söz­leş­me­nin hu­ku­ki ge­çer­li­li­ği ol­ma­dı­ğı da ko­nuş­ma­la­r­dan an­la­şı­lı­yor. Ak­türk, Ak­ba­ba­’ya, “Bunun bel­ge ola­rak hu­ku­k­ta ge­çer­li­li­ği yok ama Al­lah ka­tın­da­” di­yor. Ak­ba­ba da, “Buna rağ­men biz ver­mi­yo­ruz derlerse, o za­man biz Al­lah ka­tın­da he­sa­bı­mı­zı so­ra­rı­z” di­ye ko­nu­şu­yor.

Oğul Bilal’in banka hesaplarından sonra arsaları da ortaya çıktı

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın, Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV), 1996 yı­lın­da 5 bin TL ser­ma­ye ile ku­rul­du­ğu ve 2012 yı­lın­da ise 156 mil­yon 890 bin li­ra­lık mal var­lı­ğı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan vak­fın baş­ka var­lık­la­rı da or­ta­ya çık­tı. CHP’li vekil Nur Ser­ter, Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ar­sa­la­rı açık­la­dı. Ser­ter şöy­le ko­nuş­tu: “TÜR­GEV’in, bir bu­çuk yıl için­de ta­şın­maz sa­yı­sı 104’e ulaş­mış­tır. Ta­şın­maz­lar ara­sın­da; Fa­tih, Üs­kü­dar, Eyüp ve Çen­gel­kö­y’­de 17 ade­t ar­sa baş­ta ol­mak üze­re, Fa­tih, Art­vin ve Bur­sa-Ni­lü­fe­r’­de top­lam 104 adet ta­şın­maz bu­lun­mak­ta­dır. İbn-i Hal­dun Üni­ver­si­te­si­’nin Ba­şak­şe­hi­r’­de 6 mil­yon 450 bin TL öde­ye­rek sa­tın al­dı­ğı üni­ver­si­te ar­sa­sı ise
TÜR­GE­V’­in mal var­lı­ğı ara­sın­da gös­te­ril­me­miş­tir.”

sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
7 Eylül günü Ülkücülere kurulan kumpas sonrası gözaltına alınan sosyal medy..
TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının &quo..
TSK, PYD/YPG'nin Afrin'den Hatay'a 5 havan mermisi attığını, he..
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in cezaevlerindeki FETÖ üyelerine isyan ça..
Sosyal medyada "Ölmeye ramak kalanlardan tablo" skandal paylaşımı..
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven dağı bölgesinde teröristlerle ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=