Lütfen bekleyin..

Bosphorus 360′ı ‘Allah için’ paylaşmışlar

21 Şubat 2014, 16:05

Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Bosphorus’un başkanı, ortağına güvenmiyor. “Allah katında” sözleşme istiyor

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

25 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­la il­gi­li ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edi­len fez­le­ke­de her gün ye­ni bir ay­rın­tı or­ta­ya çı­kı­yor.

Er­do­ğan ve Ya­sin El Ka­dı­’nın, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­dı­ğı fez­le­ke­de, Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­nin ger­çek or­tak­la­rı­nın “boş se­ne­t” for­mü­lüy­le giz­len­di­ği id­di­a edil­di. Şir­ke­tin yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı ol­du­ğu id­di­a edi­len Cen­giz Ak­türk ile Sez­gin Ak­ba­ba ara­sın­da geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon ka­yıt­la­rın­da, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bir­bir­le­ri­ne gü­ven­me­dik­le­ri, “Al­lah ka­tın­da­” bir söz­leş­me ha­zır­la­dık­la­rı da ifa­de edi­li­yor.

Şirketin yüz­de 75’i ki­min?

Fez­le­ke­de­ki o ay­rın­tı ve id­di­a şöy­le: Bosp­ho­rus 360’ın res­mi ola­rak yüz­de 25’i Cen­giz Ak­türk, yüz­de 75’i Ra­bi­ya Ak­türk üze­rin­de gö­rü­nü­yor. Ak­türk, Ak­ba­ba­’dan, bir söz­leş­me ha­zır­la­ma­sı­nı is­ti­yor ve yüz­de 75’lik kı­sım­da, Usa­me Ku­tub, Mu­az Ka­dı­oğ­lu ile Ab­dul­ke­rim Ça­y’­ın eşit pa­ya sa­hip, Ra­bi­ya Ak­tür­k’­ün, his­se­si ka­dar şir­ke­tin tüm mal var­lı­ğı­nın bu or­tak­la­ra ait ol­du­ğu­nu yaz­ma­sı­nı is­ti­yor. Kayıtlara göre, an­laş­ma­nın im­za­ya açı­la­ca­ğı, ki­şi­ler ara­sı­na ge­re­kir­se Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı da ya­za­cak­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri tes­pit edi­li­yor.

“He­sa­bı Al­lah ka­tın­da…­”

Ve bu söz­leş­me­nin hu­ku­ki ge­çer­li­li­ği ol­ma­dı­ğı da ko­nuş­ma­la­r­dan an­la­şı­lı­yor. Ak­türk, Ak­ba­ba­’ya, “Bunun bel­ge ola­rak hu­ku­k­ta ge­çer­li­li­ği yok ama Al­lah ka­tın­da­” di­yor. Ak­ba­ba da, “Buna rağ­men biz ver­mi­yo­ruz derlerse, o za­man biz Al­lah ka­tın­da he­sa­bı­mı­zı so­ra­rı­z” di­ye ko­nu­şu­yor.

Oğul Bilal’in banka hesaplarından sonra arsaları da ortaya çıktı

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın, Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV), 1996 yı­lın­da 5 bin TL ser­ma­ye ile ku­rul­du­ğu ve 2012 yı­lın­da ise 156 mil­yon 890 bin li­ra­lık mal var­lı­ğı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan vak­fın baş­ka var­lık­la­rı da or­ta­ya çık­tı. CHP’li vekil Nur Ser­ter, Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ar­sa­la­rı açık­la­dı. Ser­ter şöy­le ko­nuş­tu: “TÜR­GEV’in, bir bu­çuk yıl için­de ta­şın­maz sa­yı­sı 104’e ulaş­mış­tır. Ta­şın­maz­lar ara­sın­da; Fa­tih, Üs­kü­dar, Eyüp ve Çen­gel­kö­y’­de 17 ade­t ar­sa baş­ta ol­mak üze­re, Fa­tih, Art­vin ve Bur­sa-Ni­lü­fe­r’­de top­lam 104 adet ta­şın­maz bu­lun­mak­ta­dır. İbn-i Hal­dun Üni­ver­si­te­si­’nin Ba­şak­şe­hi­r’­de 6 mil­yon 450 bin TL öde­ye­rek sa­tın al­dı­ğı üni­ver­si­te ar­sa­sı ise
TÜR­GE­V’­in mal var­lı­ğı ara­sın­da gös­te­ril­me­miş­tir.”

sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=