Lütfen bekleyin..

BDP'den şok seçim sloganı !

15 Şubat 2014, 17:07

Yerel seçimlere "asıl inşa edilecek şey demokratik özerkliktir" diye hazırlanan BDP'nin seçim sloganı da çok tartışılacak...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın “A­sıl in­şa edi­le­cek şey de­mok­ra­tik özerk­lik­ti­r” açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan “ö­zerk­lik ila­nı­” tar­tış­ma­sı baş­lar­ken, par­ti yö­ne­ti­mi tar­tış­ma­la­ra tep­ki gös­te­re­rek, açık­la­ma­nın “ö­zerk­lik ila­nı­” an­la­mı­na gel­me­ye­ce­ği­ni sa­vun­du.

DEMİRTAŞ KULLANDI

BDP’­nin Gü­ney­do­ğu­’da­ki se­çim ça­lış­ma­la­rın­da ise dik­kat çe­ken bir tab­lo or­ta­ya çık­tı. BDP, se­çim oto­büs­le­ri­ni, ye­rel se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ye­ni­den giy­di­re­rek, du­yu­ru­su­nu yap­tı.

BDP Se­çim Bü­ro­su ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve Twit­ter he­sap­la­rın­da da yer ve­ri­len fo­toğ­raf­lı du­yu­ru­da, “Ye­ni oto­bü­sü­müz giy­di­ril­di. Ön­de­ki ta­be­la­la­ra ba­kar­sa­nız ‘öz yö­ne­tim­le öz­gür kim­li­ğe­’ za­ten ha­zır ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­ni­z” de­nil­di. Oto­büs­le­rin önün­de “Kür­dis­tan-Ame­d” ta­be­la­la­rı yer al­dı. BDP’­nin ye­rel se­çim ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nı­lan se­çim oto­büs­le­ri ile mi­ni­büs­le­rin­de “Öz yö­ne­tim­le öz­gür kim­li­ğe­” slo­ga­nı­na da yer ve­ril­di. BDP li­de­ri De­mir­taş da, dün­kü Tun­ce­li prog­ra­mın­da BDP’­nin ye­ni giy­di­ri­len oto­bü­sü­nü kul­lan­dı.

BEYANNAMEYE GİRDİ

BDP’­nin “de­mok­ra­tik kur­tu­luş ve öz­gür ya­şa­mı in­şa yü­rü­yü­şün­de öz yö­ne­tim­le öz­gür kim­li­ğe­” baş­lık­lı ye­rel se­çim be­yan­na­me­sin­de, “de­mok­ra­tik kon­fe­de­ra­liz­m” de­ğer­len­di­ri­li­yor. Be­yan­na­me­de, “De­mok­ra­tik kon­fe­de­ral sis­te­min in­şa edil­me­sin­de ye­rel yö­ne­tim­ler önem­li bir ye­re sa­hip­ti­r” de­nil­dik­ten son­ra, “de­mok­ra­tik özerk­li­k” ta­nı­mı şu şe­kil­de ya­pı­lı­yor:

DEVLETİ BEKLEMEDEN

“De­mok­ra­tik özerk­lik­te Kürt­le­r’­in ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya­nın Kür­dis­tan ola­rak ka­bu­lü önem­li­dir. De­mok­ra­tik özerk­lik ka­bul edi­lir­se ulus dev­let ile uz­laş­ma ze­mi­ni ve te­me­li do­ğar. De­mok­ra­tik özerk­lik, ha­kim ulus dev­let ile or­tak ça­tı al­tın­da ya­şa­ma­nın as­ga­ri ko­şu­lu­dur. De­mok­ra­tik özerk­lik­le Kürt­le­r’in var­lı­ğı­nın ta­nın­dı­ğı de­mok­ra­tik bir sta­tü olan De­mok­ra­tik Özerk Kür­dis­tan, si­ya­sal ida­ri ya­pı­lan­ma ola­rak so­mut­la­şa­cak­tır. Bu gün­cel bir ger­çek­lik­tir de. Kürt­ler tüm ya­şam alan­la­rın­da dev­le­te ih­ti­yaç duy­ma­dan ve dev­let dı­şın­da ken­di top­lum­sal öz­gür­lük­le­ri­ni ge­liş­ti­re­cek­ler­dir... Dev­le­tin bun­la­rı ka­bul et­me­si de bek­len­me­ye­cek­tir.”

Öcalan posterleri toplandı

BDP’­nin İm­ra­lı Ce­za­evi­’n­de ömür bo­yu hap­se mah­kûm edi­len Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın, Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ri­li­şi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le kent mer­ke­zin­de dü­zen­le­di­ği “halk kür­sü­sü­” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Di­yar­ba­kı­r’­da ku­ru­lan ça­dır ve plat­for­ma ası­lan Ab­dul­lah Öca­lan pos­te­ri po­lis ta­ra­fın­dan top­lan­dı

Plat­form­da bu­lu­nan Şeyh Sa­it’­in pos­te­ri­ne ise do­ku­nul­ma­dı. Ara­ma­ya tep­ki gös­te­ren BDP’­li­ler “Ma­sa­da otu­rup gö­rü­şü­yor­su­nuz ama bir pos­te­ri­ne ta­ham­mül ede­mi­yor­su­nu­z” di­ye tep­ki gös­ter­di. Bu ara­da “halk kür­sü­sü­” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Şeyh Sa­it için hut­be oku­tul­du.

bugün

Etiketler : pkk, bdp, selahattin demirtaş
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Son anketten çıkan rakamlar Erdoğan'ı üzecek...
BBP'de 'cumhur ittifakı'na karşı çıkan Başkan görevden alındı....
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=