Lütfen bekleyin..

3. dalga rüşvet perasyonunda vahim iddialar

17 Ocak 2014, 15:22

En­gel­le­nen son yol­suz­luk dos­ya­sın­da yüz­den faz­la şir­ket, ku­ru­luş ve iş­ye­ri­ne usul­süz ola­rak rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. İşte, çarpıcı detaylar...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Yüzden fazla şirket, kuruluş ve işyerine rüşvet karşılığında olumlu rapor verildiğine yönelik soruşturmada polis, savcının emrini yerine getirmedi. Polisin Ankara’dan gelen talimat üzerine operasyondan vazgeçtiği belirtildi. Dosyaya göre çay ocağında alınan rüşvetin şifresi, yangın tüpü.

SAVCI TALİMAT VERDİ, İSTANBUL EMNİYETİ YERİNE GETİRMEDİ

İs­tan­bul İt­fa­iye­si’­ne yö­ne­lik yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı da en­gel­len­di. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Cen­giz Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’nun bil­gi ve ta­li­ma­tı ile yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı ile il­gi­li ope­ras­yon em­ri İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yi­ne ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­da rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da usul­süz ra­por ha­zır­la­dık­la­rı id­di­ala­rı­nın yer al­dı­ğı so­ruş­tur­ma dos­ya­sı ile il­gi­li İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı po­li­se gö­zal­tı em­ri ver­di.

İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ope­ras­yon için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. An­cak dün sa­ba­ha kar­şı 03.00’te ge­len ta­li­mat üze­ri­ne ope­ras­yon ya­pı­la­ma­dı. So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’nın Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Sav­cı­lı­ğın ope­ras­yon em­ri­nin uy­gu­lan­ma­ma­sı ta­li­ma­tı­nın An­ka­ra­’dan gel­di­ği id­di­a edil­di.

RÜŞVETLE OLUMLU RAPOR

En­gel­le­nen son yol­suz­luk dos­ya­sın­da yüz­den faz­la şir­ket, ku­ru­luş ve iş­ye­ri­ne usul­süz ola­rak rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. Şe­be­ke pro­je­le­rin yö­net­me­li­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu du­rum­lar­da dev­re­ye gi­ri­yor. Pro­je­le­ri için rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­me­si­ni sağ­lı­yor.

YANGIN SONRASI GERÇEĞE AYKIRI RAPOR

Pro­je bi­ti­min­de yan­gın gü­ven­li­ği de­ne­ti­mi­ne uy­ma­dı­ğı an­la­şı­lan ya­pı­la­ra rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ha­zır­lı­yor. Si­gor­ta­lı iş­yer­le­rin­de çı­kan yan­gın son­ra­sın­da ise rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ger­çe­ğe ay­kı­rı ola­rak ra­por dü­zen­li­yor. Tüm şart­la­rı ta­şı­yan ba­zı iş­ye­ri sa­hip­le­ri bas­kıy­la rüş­vet ver­me­ye zor­la­nı­yor.

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ör­güt men­sup­la­rı­nın or­ga­ni­ze bir ya­pı ha­lin­de ha­re­ket et­tik­le­ri, te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ğin­den şüp­he­len­ilen ör­güt men­sup­la­rı­nın rüş­vet ve pa­ra ye­ri­ne “ek­mek, yan­gın tü­pü, ema­ne­t” şek­lin­de şif­re­li ifa­de­ler kul­lan­dık­la­rı, rüş­vet tes­li­mat­la­rı­nın İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­nın ar­ka­sın­da bu­lu­nan çay oca­ğın­da kim­se­nin bu­lun­ma­dı­ğı za­man­lar­da ger­çek­leş­ti­ği tes­pit edil­di.

PHOTOSHOP RESİMLER

İd­di­aya gö­re şüp­he­li­ler it­fa­iye içe­ri­sin­de bu­lu­nan ör­güt üye­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ek­sik iş­lem­le­ri ve olum­suz ra­por ala­bi­le­cek şa­hıs­la­rın baş­vu­ru­la­rı­nı ta­kip edi­yor ve bu şa­hıs­la­rı ken­di adam­la­rı­na yön­len­di­ri­yor. Yön­len­dir­me iş­le­mi­ni ya­pan Y.A. ve O.E’nin bu iş­lem kar­şı­lı­ğın­da ör­güt yö­ne­ti­ci­le­rin­den pay al­dık­la­rı id­di­a edi­li­yor.

Yan­gın­dan ko­run­ma­ya uy­gun ol­ma­yan ve pro­je­ye ay­kı­rı ha­re­ket eden iş­yer­le­ri­ne de­ne­ti­me gi­den per­so­nel rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ri­yor. Ba­zı iş­yer­le­ri­nin olum­suz ra­por ala­cak­ken dos­ya­la­rın­da bu­lu­nan bi­na­ya ait ger­çek re­sim­le­rin ye­ri­ne suç ör­gü­tün­ce ha­zır­la­nan pho­tos­hop re­sim­le­rin ek­le­ne­rek olum­lu ra­por ve­ril­di­ği öne sü­rü­lü­yor.

KAZANÇ PAYLAŞILIYOR

Li­der­li­ği­ni Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü­’n­de gö­rev­li N.B.’nin ve S.Y.’nin yap­tı­ğı ör­güt, ku­rum ça­lı­şan­la­rı ve iş ta­kip­çi­li­ği ya­pan şa­hıs­lar­dan olu­şu­yor. Şir­ket­le­rin ça­lış­ma ruh­sa­tı çı­ka­ra­bil­mek ama­cıy­la ih­ti­yaç duy­duk­la­rı yan­gın­dan ko­run­ma­ya uy­gun­luk ra­po­ru­nu rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ha­zır­la­yan ör­güt, bu amaç­la ku­rum ça­lı­şa­nı S.Y.’ye ait LKS MYSS ve emek­li it­fa­iye şe­fi N.K.’ye ait K. Y.G.S isim­li şir­ke­ti kul­lan­mış.

Ör­güt ta­ra­fın­dan ra­por al­ma­la­rı ama­cıy­la bu şir­ket­le­re yön­len­di­ri­len iş ye­ri sa­hip­le­rin­den ek­sik­lik­le­ri kar­şı­lı­ğın­da fa­hiş mik­tar­lar alı­nı­yor. Ay­rı­ca ra­por al­ma­ya ta­ma­men uy­gun­suz olan iş­yer­le­ri­ne suç ör­gü­tü ta­ra­fın­dan du­var ye­ri­ne al­çı­pan, sa­bit mer­di­ven ye­ri­ne açı­lır ka­pa­nır mer­di­ven te­min edi­le­rek olum­lu ra­por al­ma­la­rı­nın yo­lu açıl­dı­ğı id­di­a edi­li­yor. Yi­ne bu şir­ket­le­rin ka­zan­cı­nın suç ör­gü­tü üye­le­ri ara­sın­da pay­la­şıl­dı­ğı da so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tes­pit edil­di­ği id­di­a edi­li­yor.

O yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti

Yakın zamanda İstanbul’da gerçekleşen bazı yangınların teknik incelemesinde yeterli yangın önlemlerinin alınmadığı ve teknik şartların yerine getirilmediği anlaşıldı.

İşte o yangın olayları:

*11 kişinin hayatını kaybettiği Esenyurt’ta AVM inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadır barakada çıkan yangın

*1 kişinin yaralandığı ve 60 işyerinin yanma tehlikesi yaşadığı Zeytinburnu Akın Tekstil’de meydana gelen yangın

*2 kişinin öldüğü, Esenler’de internet kafede çıkan yangın

*2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı Tuzla Boya ve Kimyevi madde fabrikasında meydana gelen yangın.

Bugün Gazetesi

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=