Lütfen bekleyin..

Bademle zayıflayın hafızanızı güçlendirin

16 Ocak 2014, 10:16

Badem çok eskilerden beri yetiştirilen bir yemiş ve tüm zamanların en mükemmel besinlerinden biri. İdeal bir kiloya sahip olmak bir tarafa, badem yemeniz için daha bir milyon farklı sebep vardır.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Temmuz 2003’te FDA, “Bilimsel kanıtların, doymuş yağ ve kolesterol açısından fakir bir diyetin parçası olarak badem türü çeşitli yemişlerden günde 43 gr. yemenin kalp rahatsızlığı riskini azalltığını ortaya koyduğunu ifade ederek bu besinin sağlık üzerindeki olumlu etkisini onaylamıştır.

Ba­de­min bi­le­şi­min­de yüz­de 54 yağ, yüz­de 16,9 ni­şas­ta var­dır. Ma­den­sel tuz ve vi­ta­min­ce zen­gin­dir. Ba­dem­de çin­ko, de­mir, kal­si­yum, po­tas­yum, E vi­ta­mi­ni gi­bi mi­ne­ral­ler ve vi­ta­min­ler var­dır.

Ay­rı­ca içer­di­ği amig­da­lin mad­de­si­nin kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu ola­bi­le­ce­ği sa­vu­lu­nu­yor. Bu­nun­la bir­lik­te Ko en­zim Q 10 ve Ome­ga 3 se­vi­ye­si çok yük­sek­tir.

Bu en­zim ve yağ asi­di kalp da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ki­şi­yi ko­rur ve yaş­lan­ma­ya gi­diş sü­re­ci­ni ya­vaş­la­tır. Ba­de­mi dü­zen­li tü­ket­mek kö­tü ko­les­te­rol olan LDL’­yi  yüz­de 6 ila yüz­de 15 ora­nın­da dü­şü­rü­yor. Ay­rı­ca şöy­le bir dü­şü­nül­dü­ğün­de, sağ­lık ko­nu­sun­da bi­linç­li olan tü­ke­ti­ci­le­rin, içer­di­ği yağ­dan do­la­yı bu be­sin­den ka­çın­ma­ma­la­rı ge­re­kir.

“Ba­dem şiş­man­la­tı­r” an­la­yı­şı­nı da­ha en  ba­şın­dan bir ta­ra­fa bı­ra­ka­lım.

Nur­se­s’ He­alth Stud­y’, Ad­ven­tist Sağ­lık Araş­tır­ma­sı ve Physi­ci­an­s’ Fol­low-up Study gi­bi epi­de­mi­yo­lo­jik araş­tır­ma­lar ev­ren­sel an­lam­da gös­ter­miş­tir ki ye­miş ye­me­ye en me­yil­li olan­lar ay­nı za­man­da en dü­şük be­den küt­le en­dek­si­ne (bir faz­la ki­lo öl­çü­sü) sa­hip­tir.

ÖLÇÜLÜ YENDİĞİNDE KİLO VERYEME YARDIMCI OLUR...

Ta­bi­i ki ba­dem yağ ve ka­lo­ri açı­sın­dan zen­gin­dir ve bu ye­miş­ten bir otu­ruş­ta iki ki­lo yi­yip ki­lo ver­me­yi bek­le­ye­mez­si­niz. An­cak içer­di­ği yağ ve pro­te­inin yük­sek se­vi­ye­de do­yu­ru­cu ol­du­ğu­nu, öl­çü­lü mik­tar­da ye­nen ba­de­min as­lın­da ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren çok mik­tar­da araş­tır­ma mev­cut­tur.

Ba­de­min vü­cut­ta ko­le­sis­to­ki­nin hor­mon se­vi­ye­si­ni ar­tı­ra­rak uzun sü­re­li tok­luk his­si sağ­la­dı­ğı­na da­ir pek çok ça­lış­ma bu­lun­mak­ta­dır.

Araş­tır­ma­lar­dan bi­ri, ay­nı mik­tar­da ka­lo­ri alan iki grup in­sa­nı bir­bi­riy­le kı­yas­la­dı, grup­lar­dan bi­ri 520 ka­lo­ri­yi ba­dem­den al­dı ve di­ğer gru­ba kı­yas­la çok da­ha faz­la ki­lo ver­di.

Ön araş­tır­ma­lar ba­de­min hüc­re du­var­la­rı­nın ha­zım ya da emi­lim için ge­rek­li olan di­yet yağ mik­ta­rı­nı kıs­men sı­nır­la­ya­bil­di­ği­ni be­lirt­mek­te­dir. Öy­ley­se ba­dem­den alı­nan ka­lo­ri­le­rin kü­çük bir kıs­mı tam ma­na­sıy­la emil­mi­yor.

Her ha­lü­kar­da ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­dan di­yet­te alı­nan ka­lo­ri­den bel­li bir kıs­mı­nın ay­nı mik­tar­da ka­lo­ri içe­ren ba­dem­le yer de­ğiş­tir­me­si­nin ki­lo al­mak an­la­mı­na gel­me­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.

DİYABET HASTALARI İÇİN GÜVENİLİRDİR...

Aynı zamanda bademin 30 gr.’ında 3 gr. besinsel lifin yanı sıra, yaklaşık 6 gr. protein mevcuttur. Badem kalsiyum açısından da zengindir, 30 gr.’ında 80 mg kalsiyum vardır. Bunlara ek olarak fosfor ve de içerir, harika bir magnezyum kaynağıdır. Neredeyse hiç karbonhidrat barındırmadığından diyabet hastaları ve kan şekeri sorunu olanlar için mükemmel bir besindir.

30 gr. badem ya da bir sürümlük badem yağı elma gibi bir meyve dilimiyle birlikte harika oluyor ve benim de en favori besinlerimden. Badem yağı aynı zamanda kereviz sapına sürülerek yendiğinde de muhteşemdir. Her iki yiyecekte bulunan toplam kalori oldukça makul (250 kadar) ve içerdiği besinler açısından da çarpıcıdır.

SAFRA TAŞLARININ OLUŞUMUNU ÖNLER...

Nur­ses He­alth Stud­y’­de 20 yıl bo­yun­ca yak­la­şık 80 bin ka­dı­nın di­yet­le­riy­le il­gi­li top­la­nan ve­ri­ler­de, haf­ta­da 28 gram ba­dem, fıs­tık ve­ya fıs­tık ez­me­si tü­ket­me­nin, saf­ra taş­la­rı­nın oluş­ma ris­ki­ni yüz­de 25 ora­nın­da azalt­tı­ğı sap­tan­mış­tır.

KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR...

Ba­de­min kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­ni dü­şür­dü­ğü­nü gösteren tonlarca araştırmanın metaanalizinden elde edilen sonuçlar ise yüksek kolesterolle başlayan deneklerin  toplam kolesterollerinin yüzde 5.3 ile 7.2 ve daha da önem­li­si LDL (kö­tü) ko­les­te­rol­le­ri­nin yüz­de 6.8 ile 10 ora­nın­da düş­tü­ğü is­pat­lan­mış­tır.

ARAŞTIRMALARLA SABİT

Ko­les­te­ro­lü dü­şür­me be­ce­ri­si­ne sa­hip ol­du­ğu ger­çe­ğin­den çok da­ha önem­li­si, ba­dem kalp sağ­lı­ğı üze­rin­de ko­les­te­rol dü­şür­me­nin öte­sin­de fay­da­la­rı olan tek­li doy­ma­mış yağ ba­kı­mın­dan zen­gin­dir.

Ba­dem­de­ki ya­ğın ne­re­dey­se yüz­de yet­mi­şi, Ak­de­niz di­ye­tin­de­ki ki­lit un­sur olan tek­li doy­ma­mış yağ­dır ki ya­şam sü­re­si­ni uzat­mak bir ya­na kalp ra­hat­sız­lı­ğı ve kan­ser ora­nın­da­ki dü­şüş­le iliş­ki­si he­men he­men her araş­tır­ma­da ka­nıt­lan­mış­tır.

Ün­lü Li­on Di­et He­arth Stud­y’­de, 1988 ile 1992 se­ne­le­ri ara­sın­da kalp kri­zi ge­çi­ren ki­şi­le­re ya kalp kri­zi son­ra­sı tav­si­ye edi­len stan­dart di­ye­ti (doy­muş ya­ğın az tü­ke­til­di­ği) ya da Ak­de­niz di­ye­ti­ni ta­kip et­me­le­ri öğüt­len­miş­tir.

Yak­la­şık dört yıl­lık bir ta­ki­bin ar­dın­dan Ak­de­niz di­ye­ti­ni ta­kip eden­ler yüz­de yet­miş da­ha az kalp ra­hat­sız­lı­ğı ya­şa­mış­lar­dır (bu ilaç­lar­da gö­rü­len risk­te­ki dü­şü­şün ne­re­dey­se üç ka­tı­dır).

Sa­de­ce bu ka­dar da de­ğil, ay­nı za­man­da ölüm ris­ki de top­lam­da yüz­de kırk beş ora­nın­da azal­mış­tır.

Bu şa­şır­tı­cı so­nuç­lar ko­les­te­rol se­vi­ye­sin­de çok faz­la de­ği­şik­lik ol­ma­dan el­de edil­miş­tir ki bu da kalp ra­hat­sız­lı­ğı­nın ko­les­te­ro­lün çok öte­sin­de bir şey ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Lyon araş­tır­ma so­nuç­la­rı o ka­dar et­ki­le­yi­ciy­di ki in­ce­le­me etik ne­den­ler­den do­la­yı er­ken­den dur­du­rul­mak zo­run­da kal­dı. De­nek­le­rin tü­mü­ne, ba­dem­de bol mik­tar­da bu­lu­nan tür­de­ki tek­li doy­ma­mış yağ içe­ren Ak­de­niz bes­len­me tar­zı­nı ta­kip et­me­le­ri tav­si­ye edil­di.

BiLiYOR MUYDUNUZ?

Badem ve suyla harika bir “süt” elde edebilirsiniz. Bir blendere bir kase içme suyu ve birkaç yemek kaşığı dolusu organik badem atın, doğru yoldasınız. Eğer daha tatlı olmasını isterseniz biraz bal ekleyebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DOSTU...

Badem iyi bir antioksidan olan, immün sistemi destekleyen E vitamininin ve manganezin iyi bir kaynağıdır. Badem ayrıca magnezyum, bakır, riboflavin (B2) ve fosforun da iyi kaynaklarındandır. Yarım çay bardağı badem günlük manganez ihtiyacının yüzde 45’ini, bakır ihtiyacının yüzde 20’sini karşılar.

ALZHEİMER'A KARŞI KORUYUCUDUR...

Yapılan çalışmalar bademin hafıza, konsantrasyon ve hatırlama üzerinde son derece olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.

KANSERE KARŞI BADEM...

Özellikle kolon kanserine karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi yine yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuşur.

Sağlık dolu harika bir tatlı

Bademli ayva

2 ayva

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 avuç çekirdekli s. üzüm

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon

1 su bardağı dövülmüş badem

1 fincan su

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Ayvaları ortadan bölüp bir tencerede üzerlerini geçecek kadar suyla kapatıp, 10 dakika kadar haşlayın.

Sudan çıkartıp bir tatlı kaşığı yardımıyla çekirdeklerini çıkartın.

Tüm malzemeyi karıştırıp yarım ayvaların içini bu karışımla doldurun. Ayvaları fırın tepsisine dizin. 160 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Üzerine tarçın serperek servis yapın.

Ayva  ve badem vitamin-mineral açısından son derece güçlü. Ayva A ve C vitamini, badem ise E vitamini ve çinkodan zengin. Yani bu tatlıda savaş beşlisi olarak adlandırılan (A, C, E vitaminleri, çinko ve selenyum mineralleri) bizi kansere, yaşlanmaya karşı koruyan en güçlü vitamin ve minerallerden dördü var.-Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler
İşte Türk Milleti ! Şehit için bir şehir kıyama durdu !
Van ve Konya'da meydana gelen otobüs kazalarında 2 kişi öldü, 30 kişi y..
Üsküdar'da bir otobüsün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ..
Mekke'de Kabe yakınındaki inşaatın şantiyesinde yangın çıktı. Mescid-i ..
İETT, otobüs güzergâhlarının sahada kontrolünü yaptırarak, hat, güzergâh ve..
Kalender Ordu Evi önündeki yolda çökme meydana geldi. Araç trafiği çift yön..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=