Lütfen bekleyin..

Muammer Güler ve oğlu Barış Güler ile ilgili iddialar

19 Aralık 2013, 02:28

Milyonlarca dolarlık rüşvet iddiası...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Haber Fedai DETAY İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

Bugün ise Mehmet Baransu atığı tweetlerle "İçişleri Bakanının tapelerini okuyorum. Tam bir rezalat. Rüşvetin belgesini görecek insanlar Muammer Güler bir dakika oturamaz o koltukta." demişti...

Baransu gece yarısı yenidonem.com adlı sitesinde belgeleri paylaştı...

Sitede yer alan belgelerde teknik takibe takılan konuşmalar ve görüntüler de var...

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/15360.jpg

detay:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun şok detayları gün yüzüne çıktı. Soruşturma devam ederken İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun takip edildiğini fark etmesi üzerine, operasyonun erkene alındığı öğrenildi.

Bakan Güler’in teknik takip ve dinleme bilgilerini elde edip soruşturmayı deşifre edebileceği riski nedeniyle, teknik takibin durdurulduğu belirtildi. Bu nedenle operasyonun erkene çekildiği anlaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına istisnai olarak geçecek her bir örgüt mensubu için İçişleri Bakanı Muammer Güler, oğlu Barış Güler ve Rıza Sarraf arasında kişi başı 1 milyon dolar rüşvet karşılığı anlaşma sağlandığı belirlendi.

Rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı Rı­za Sar­raf li­der­li­ğin­de­ki suç ör­gü­tü­nün İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ve oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­in ara­sın­da­ki kir­li iliş­ki­le­ri göz­ler önü­ne ser­di. Da­ha geç ya­pıl­ma­sı plan­la­nan so­ruş­tur­ma­nın Gü­le­r’­in Sar­ra­f’­a hak­kın­da so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­dü­ğü­nü ile­te­rek so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal et­me­si ve de­lil­le­rin ka­rar­tı­la­bi­le­ce­ği ge­rek­çe­siy­le ope­ras­yo­nun er­ke­ne alın­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­li­yor. Sa­rraf’­ın ya­kın­la­rı­na 5 mil­yon rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da “is­tis­na­i yol­da­n” va­tan­daş­lık al­dır­dı­ğı id­di­a edi­len Sar­ra­f’­ın Çi­n’­de ha­ya­li iş­lem­le­rin­de kul­lan­dı­ğı pa­ra­van fir­ma­la­rın ban­ka­lar nez­din­de ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­si için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı adı­na Çin ban­ka­la­rı­na biz­zat İçiş­le­ri Ba­ka­nı ola­rak “Re­fe­rans Mek­tu­bu­” yaz­dı­ğı öne sü­rül­dü.

SAR­RA­F’­A 1.5 MİL­YON DO­LA­RA KO­RU­MA

Ta­kip edil­di­ğin­den şüp­he­le­nen Sar­ra­f’­ın Gü­le­r’­den hak­kın­da so­ruş­tur­ma olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­ma­sı­nı is­te­di­ği tek­nik ta­kip­te be­lir­len­di. Gü­le­r’­in Sar­raf hak­kın­da yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal ede­rek so­ruş­tur­ma hak­kın­da bil­gi ver­di­ği öne sü­rül­dü. Tra­fik uy­gu­la­ma­la­rın­dan dur­du­rul­ma­ması için Sar­ra­f’­a 1.5 mil­yon do­lar­lık rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ko­ru­ma po­li­si tah­sis edil­di­ği be­lir­len­di. Sar­kuy­san A.Ş.’nin Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı için gö­rev­len­di­ri­le­cek Ba­kan­lık Tem­sil­ci­si­’nin, Rı­za Sar­ra­f’­ın ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da be­lir­le­ne­rek gö­rev­len­di­ril­me­si ve şir­ke­tin yö­ne­ti­mi­nin Rı­za Sar­raf ta­ra­fın­dan ka­za­nıl­ma­sı için gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nul­du­ğu be­lir­til­di. So­ruş­tur­ma­da Ba­kan Gü­le­r’­in oğ­lu­na tes­lim edi­len rüş­vet mik­ta­rı­nın 20 mil­yon TL’­yi geç­ti­ği an­la­şıl­dı. Rüş­vet iliş­ki­si­ne le­gal bir gö­rü­nüm ka­zan­dır­mak ama­cıy­la Ba­rış Gü­ler ve Rı­za Sar­raf ara­sın­da Ba­rış Gü­le­r’­den Da­nış­man­lık Hiz­me­ti alı­mı ko­nu­lu 720.000 do­lar­lık kon­trat im­za­lan­dı­ğı da tes­pit edil­di.

SAR­RA­F’­A İS­TİS­NA­İ VA­TAN­DAŞ­LIK

Du­ba­i, Çin ve Rus­ya­’da fa­ali­yet gös­ter­di­ği be­lir­le­nen Sar­ra­f’­ın İran va­tan­da­şı ol­ma­sı ne­de­niy­le İra­n’­a ABD, AB ve BM ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan am­bar­go­lar do­la­yı­sıy­la ulus­la­ra­ra­sı ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de he­sap­la­rı­nın blo­ke ol­ma­sı ris­ki bu­lun­du­ğu­na dik­kat çe­ki­li­yor. Sar­ra­f’­ın bu prob­lem­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak ama­cıy­la “is­tis­na­i ola­rak Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Va­tan­daş­lı­ğı­’na geç­mek is­te­di­ği ve bu is­te­ği­ni Ba­kan Gü­le­r’­e ilet­ti­ği an­la­şıl­dı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı­na is­tis­na­i ola­rak ge­çe­cek her bir ör­güt men­su­bu için Ba­kan Gü­ler, oğ­lu ve Sar­raf ara­sın­da 1 mil­yon do­lar rüş­vet kar­şı­lı­ğı an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı be­lir­len­di. 5 mil­yon do­lar kar­şı­lı­ğın­da Sar­ra­f’­ın ya­kı­nı ve yö­ne­ti­ci­le­rin­den olu­şan 5 ki­şi­ye Türk va­tan­daş­lı­ğı ka­zan­dır­dı­ğı öne sü­rül­dü.

İH­BAR EDEN MÜ­DÜ­RE RÜŞ­VET­LE SÜR­GÜN

Yi­ne so­ruş­tur­ma­da Sar­ra­f’­ın ya­sa­dı­şı fa­ali­yet­le­ri­ni MA­SAK’a ih­bar eden Em­ni­yet Mü­dü­rü Or­han İn­ce­’nin 400 bin do­lar kar­şı­lı­ğın­da İs­tan­bu­l’­dan sü­rül­dü­ğü tes­pit edil­di. Ba­kan Gü­ler ve oğ­lu­’nun dev­re­ye gir­me­siy­le Ha­zi­ran 2013’de Ba­kan olu­ruy­la em­ni­yet mü­dü­rü İn­ce, ön­ce Os­ma­ni­ye­’ye ar­dın­dan da Zon­gul­da­k’­a ta­yin edil­di.  Ba­kan Gü­le­r’­in 400 bin do­lar kar­şı­lı­ğın­da İs­tan­bu­l’­dan ta­yi­ni­ni çı­kar­dı­ğı Em­ni­yet Mü­dü­rü­nün mes­lek­ten ih­raç edil­me­si için de 3 mil­yon do­lar kar­şı­lı­ğın­da Sar­ra­f’­la rüş­vet an­laş­ma­sı sağ­la­dık­la­rı id­di­a edil­di.

Ba­kan Gü­le­r’­in “Def­te­ri­ni dü­re­ce­ğim o pez...in. Sen ra­hat ol. Aya­ğı­nı denk al­sın, mes­lek­ten at­tı­rı­rım. Ben o ter­bi­ye­si­zin ka­fa­sı­nı ko­par­tı­rım, on­da ra­hat ol” di­ye­rek Sar­ra­f’­ın te­dir­gin­li­ği­ni gi­der­me­ye ça­lış­tı­ğı ta­kip­te tes­pit edil­di.

BAKAN’IN OĞLUNUN EVi BANKA GiBi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde arama yapıldı. Aramada, 6 para kasası ile sahte para kontrolü de yapabilen 1 adet para sayma makinesi bulundu. Kasalardan çıkan çok miktarda döviz ve Türk Lirası’na el konulduğu belirtildi.Barış Güler’in evindeki sadece 2 numaralı kasada ise 1 milyon 421 bin 73 TL civarında dolar, euro ve Türk Lirası bulundu. - bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
mehmet ültanır
1546 gün önce
hala komplo diyenler nerdesiniz ne iş yaparsınız allah sizi islah etsin
isimsiz
1546 gün önce
hükümeti yıpratma çalışmasıysa hükümet bu şekilde davranmamalıydı. polisi savcıyı değiştirmemeliydi. tam tersine kimin kelle gidecekse gitmeliydi bunu yapsaydı da bir görelimdi.
şimdi olaylar çıkınca meydana herkes ben şunu biliyom ben bun biliyom diyor.
hodri meydan HADİ CESARETİNİZ VARSA HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKSÜN .
ŞAYET "BİZİM ALNIMIZ AK DİYORSANIZ,ŞAYET YETİMİN HALKIMIN HAKKINI YEDİRTMEM DİYORSANIZ HER KES ER MEYDANINA ÇIKSIN
nurullah
1547 gün önce
ne komplosu nede tuzak balgibide yetim hakkı bir iranlıya ülkeyi bukadar sattılarsa düşünün abdullah öcalan neleri aldı bunlardan beş kuruşa daha nedeyeyim bunlara bizim genelkurmay başkanımızı bize terorist diye çıkarmadılarmı karşımıza öçalanla pazarlığı bunlar yapmadımı milletin dinini sömüren bunlar değilmi ak parti hükümeti ne verdi türkiyeye bir kocaman hiç karşılığında ne aldılar garibanın cebindeki birliraya kadar aldılar
ahmet gencer
1547 gün önce
Hevesleriniz kursağınızda kalacak çünkü:nasıl askeri darbe teşebbüsleri bertaraf edildiyse,nasıl güya çevreci hassasiyetlerle,gezi olaylarıyla hükümeti yıkmaya yönelik sivil darbe teşebbüsleri bertaraf edildiyse,tamamen hükümeti yıkmayı hedef alan bu aleni cemaat operasyanuda bertaraf edilecektir Allahın izniyle..
sorarlar be adama,3 tane ayakkabı kutusunun içine 4,5 milyon nasıl sığar diye,sorarlar adama hadi halkbankasında yasal olmayan tek bir işlem gösterilsin,zaten fatih belediyesi aklandı,ve sorarlar adama,nasıl oluyorda bu birbirinden tamamen bağımsız 3 iddia birleştirilip,tamda seçim arefesinde servis ediliyor...siz debelenmeye devam edin.
ziya
1548 gün önce
hükümet tarafından sanki hırsızın hiç suçu yokmuş gibi emniyete takması tayinler falan çok gülünç adı yolsuzluga karışan bir bakanın yaptıgı tüm tasarruflar geçersiz olmalı
ismail
1549 gün önce
arkadaşlar diyer bakaları yüce divada yargıladılar anp ve mhp şimdi neden korkuyorlar şuçu olmayan korkmaz kara gider akp gelir korkup memurları görevden almayın daha ödül verelim
sümer
1551 gün önce
komploda olsa adı ne olursa olsun bunlar bu pisliğe girmişlermi bakanlarda bu işin içindemi daha neyi konuşıyoruz.. dürüst olsalar komplo yapabilirlermi neyi ispat edecekler..o zaman hiç birşey yapmayalım hükümete koplo var diyelim yiyen yesin..ohh ne güzel sıkştımı komplo hemde dış güçlerde var haadiyelim..ne garip bir ülkede yaşıyoruz..
adanalı
1552 gün önce
adamlar kose olmus bee
sercan
1552 gün önce
doğru hükümete yapılmış komplo ondan demi 1,5 milyon dolar bulunmuş evinde artı euro ve türk parasıda ülkede doğru işler yaptın mı şuç olur zaten bırakın bu zihniyeti açın gözlerinizi
serbülent öğet
1552 gün önce
bunlar hükümete yapılmış bir komplo
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=