Lütfen bekleyin..

Egemen Bağış ile ilgili soruşturmadaki iddialar...

19 Aralık 2013, 01:58

"1,5 milyon dolar rüşvet aldı" iddiası

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Haber Fedai DETAY Türkiye 17 Aralık'ta başlayan ve AKP'li Bakanlara da uzanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu konuşmaya devam ediyor...

Mehmet Baransu'nun kurduğu yenidonem.com adlı sitede "Egemen Bağış ile ilgili soruşturmadaki iddialar..." başlığıyla yayınlanan belgeler ise adeta şok etkisi yarattı.

TEKZİP METNİ - TIKLA

Yolsuzluk operasyonu başladığından beri Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan dışında bir bakanın daha soruşturma kapsamında olduğu iddia ediliyordu...

Bir başka iddia ise AKP'li Bakan'ın 1,5 milyon dolar rüşvet aldığı yönündeydi...

Baransu'nun sitesindeki bilgilere göre 4. bakan Egemen Bağış...

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/15359.jpg

HABER FEDAİ

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Rıza Sarraf’ın karşılaştığı problemleri geliştirdiği bürokratik ilişkiler ve kurduğu rüşvet çarkı ile çözdüğü belirlendi. Sarraf’ın milyonlarca TL rüşvet verdiği bakanlardan birisinin de AB Bakanı Egemen Bağış olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma sürecinde Sarraf’ın bürokratik işlemlerini, babasının İtalyan vizesi ve oturma izinlerine Bakan Bağış’ın aracılık ettiği öne sürüldü. Sarraf’ın suç örgütünde faaliyet gösteren 5 kişinin Türk vatandaşlığına istisnai yoldan alınmaları için kulis yaptığı belirtilen Bağış’ın yine Sarraf’ın yürüttüğü otel projesi ile ilgili yardımcı olduğu teknik takipte ortaya çıkarıldı. Bu yardımlar karşılığında Sarraf’ın Bakan Bağış’a üç parti halinde ilki ayakkabı kutusunda, ikincisi takım elbise içinde, üçüncüsü çikolata kutusu içinde toplam 1.5 milyon dolar rüşvet verdiği öne sürüldü.


10 EKİM 2013’TE TEMAS

Sarraf’ın Bağış’a verdiği iddia edilen rüşvet için gümüş tabaklı bir çikolata kutusu ayarlandığı belirlendi. Sarraf’ın örgüt üyesi Abdullah Happani ile yaptığı görüşmede “Abi yarın güzel bir tane çikolata lokum yaptır. Bir tane gümüş al gümüş tabak  İçine çikolata dizdir. Bir tane de çikolata kutusu olsun içine de 500 bin yerleştir. Tamam mı. Sadık biliyor o İstinye tarafında bir yer var  E’ye. Daha öncede hani göndermi tik ya 500 500” dediği teknik takipte tespit edildi. 10 Ekim 2013 günü Bağış’ın ikametine giden örgüt kuryesi site girişinde görüntülendi. Kuryenin siteden ayrılmasından sonra Sarraf ile Bağış arasında geçen görüşmede Bağış‘ın evde bulunmadığı ve evinde çalışan hizmetli Marina’ya bırakılmasını söylediği tespit edildi. Teslimat sırasında il dı şında bulunan Bağış’ın İstanbul’a gidince Rıza Sarraf’ı arayarak teşekkür ettiği öne sürüldü.

Vakko takım elbisede 500 bin dolar

Sarraf’ın Bağış’a yaptığı iddia edilen ikinci ödeme babasına İtalyan vizesi alınması olayında gerçekleşti. Bakan Bağış’ın “Muammer Bey’le beraberdik kulaklarını çınlattık. O pırlanta gibi bir çocuk ben onu çok seviyorum. Karşılıklı övdük. Onun şeyleri için geldim” sözleri teknik takibe takıldı.  Bu görüşmenin sonrasında Sarraf’ın yardımcısına Vakko’dan takım elbise almasını ve içine 500 bin dolar koyarak söyleyeceği adrese iletmesini istediği belirlendi. Teknik takipteki görüşmelerde Sarraf’ın adamlarının “Hilpark Sitesi 47 S Blok Daire 1 bu sendeki bir elbise mi ne varmış oraya gidecekmiş sabah saat 9 buçukta” sözleriyle belirttiği adresin Bakan Bağış’ın adresi olduğu belirlendi. Adrese giden kuryenin teslimat sonrasında Rıza Sarraf’a “Teslimat tamam” mesajı gönderdiği tespit edildi. Kuryenin teslimatından sonra Sarraf’ı arayan Bağış’ın “Çok teşekkür ediyorum. Çok zevklisin kravatın tasarımını çok beğendim” dediği de teknik takibe takıldı.

19 NİSAN 2013’TE AB OFİSİNDE TESLİMAT

Rıza Sarraf’ı takibe alan polis 19 Nisan 2013 günü Bakan Egemen Bağış’a yapılan rüşvet ödemesini görüntüledi. Ortaköy İskelesine tekneyle gelen Rıza Sarraf’ın şoförü İskelede motosikletli kurye ile buluştu. Sarraf’ın talimatıyla hazırlanan 500.000 dolar kurye ile Ortaköy’e gönderildi.

Sarraf’ın şoförü, kuryenin çantasından ayakkabı kutusunu alarak Rıza Sarraf’ın bulunduğu araca yöneldi. Rıza Sarraf’ın bir sonraki durağı ise AB Bakanlığı İstanbul Ofisi oldu. Rıza Sarraf elindeki ayakkabı kutusu bulunan paket ile ofis girişinde adamlarıyla görüntülendi. Ofisten çıkarken ise Sarraf’ın elinde paketin olmadığı görüldü. Ziyaret sonrasında Rıza Sarraf’ın adamı Abdullah Happani’yle “Dolar koydun değil mi, paket çok ağır geldi, Euro koymuşsundur diye içim gitti, az kalsın paket makamın ortasında yırtılıp düşecekti” şeklinde görüşme yaptığı belirlendi.

BELEDİYEDEN GEÇMEYİNCE BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun TO­Kİ ve in­şat sek­tö­rü­nü il­gi­len­di­ren aya­ğın­da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ve oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar’a şok suç­la­ma­lar yö­nel­til­di.

İmar yol­suz­lu­ğu ile ala­ka­lı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın yar­gı­lan­ma­sı için ha­zır­la­nan fez­le­ke UYA­P’­a gi­re­rek Mec­li­s’­e gön­de­ril­di.

USUL­SÜZ­LÜ­ĞE GÖZ YU­MUL­DU

Tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip­te tes­pit edi­len bul­gu­la­ra gö­re mü­te­ah­hit­le­rin dev­let­ten ucu­za al­dı­ğı ara­zi­le­ri Ba­kan­lı­ğın ima­ra aç­tır­dı­ğı, em­sal de­ğer­le­ri yük­sel­te­rek ya da dik­ka­te al­ma­ya­rak bu ara­zi­le­rin ina­nıl­maz pa­ra­lar ka­zan­dır­dı­ğı be­lir­len­di. TO­Kİ­’nin iha­le­le­ri­ni ka­za­nan ba­zı in­şa­at şir­ket­le­ri­nin pro­je­le­rin­de­ki usul­süz­lük­le­ri­ne göz yu­mul­ma­sı yüzünden, mü­te­ah­hit­le­rin pro­je­le­ri­ni ya­pa­cak­la­rı ar­sa­la­rın imar plan­la­rı­nın is­te­dik­le­ri şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı öne sü­rül­dü. Be­le­di­ye­le­rin onay­la­ma­dı­ğı ya da onay­lan­ma­sı müm­kün ol­ma­yan imar plan­la­rı­nı onay­la­dık­la­rı, Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ku­rul­la­rı­’na ge­len plan ta­di­la­tı dos­ya­la­rı­na mü­da­ha­le et­tik­le­ri, ku­rul­lar­da gö­rev­li ko­mis­yon üye­le­ri­ne bas­kı ya­pa­rak yön­len­di­re­rek, rüş­vet ve­re­rek ve­ya ger­çe­ğe ay­kı­rı ra­por­lar dü­zen­le­ye­rek Tes­cil­li Kül­tü­rel ve Ta­ri­hi Ya­pı­la­rı­n bu­lun­du­ğu ara­zi­le­ri, Do­ğal Sit Alan­la­rı­nı ve ye­şil alan­la­rı, Bo­ğa­zi­çi Ko­ru­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da bu­lu­nan alan­la­rı ima­ra aç­tır­dık­la­rı id­di­a edil­di.

HU­ZUREVİ OTEL YA­PIL­DI

İmar plan not­la­rı­na, in­şa­at şir­ket­le­ri­nin yük­sek kâr el­de ede­bi­le­cek­le­ri şe­kil­de işa­dam­la­rı­nın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ek­le­me­ler yap­tık­la­rı be­lir­len­di. Bu kap­sam­da “Hu­zu­re­vi­” gi­bi sağ­lık do­na­tı alan­la­rı­nın “O­te­l” ala­nı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı, eği­tim alan­la­rı­nın ise ko­nut ve­ya ti­ca­ret ala­nı­na alın­ma­sı­na iliş­kin fonk­si­yon de­ği­şik­lik­le­ri yap­tır­dık­la­rı, bun­la­rın ya­nı sı­ra “Tu­riz­m” alan­la­rı­na “A­part Ko­nak­la­ma ya­pı­la­bi­li­r” not­la­rı ek­le­ye­rek ba­ğım­sız bir şe­kil­de dai­re sa­tış­la­rı­na im­kan sağ­la­dık­la­rı id­di­a edil­di.

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler gru­bu­na ait “Ba­kır­köy 46” pro­je­si­nin ya­pı­la­ca­ğı ara­zi ile Taş­ya­pı İn­şa­at ta­ra­fın­dan Şiş­li il­çe­sin­de­ki Bul­gar Vak­fı Ara­zi­si­ni “Ö­zel Pro­je Ala­nı­” ilan et­ti­re­rek ki­şi­ye özel im­ti­yaz­lı imar plan­la­rı­nı onay­lat­tık­la­rı öne sü­rül­dü. Ay­rı­ca imar plan­la­rı­na ay­kı­rı ola­rak ya­pı­lan “A­ğa­oğ­lu Mas­lak 1453” ve “Zor­lu Cen­te­r” isim­li pro­je­le­rin usul­süz­lük­le­ri­ne göz yum­duk­la­rı ve de­ne­tim­ler­den so­run­suz­ca geç­me­le­ri­ni sağ­la­dık­la­rı id­di­a edil­di.

Yi­ne ya­sa dı­şı fa­ali­yet­ler­de rol al­dı­ğı öne sü­rü­len Hü­se­yin Av­ni Si­pa­hi­’nin, ör­güt üye­si ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne ta­li­mat ve­rir­ken “Be­ye­fen­di, Pat­ron, Ba­ba­” gi­bi ni­te­le­me­ler­de bu­lu­na­rak is­tek­le­ri­nin Ba­ka­nın bil­gi­si da­hi­lin de ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti­ği ile­ri sü­rül­dü. Ör­gü­tün ey­lem­le­ri­nin Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı­’nın ta­li­ma­tı ve bil­gi­si da­hi­lin­de ol­du­ğu id­di­a edil­di. Yi­ne Ba­ka­n’­ın ba­zı mü­te­ah­hit ve zan­lı­lar­la yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­le­rinin de tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip ile kay­da ge­çi­ril­di­ği öğ­re­nil­di.

Yemek işi bakan oğluna

Gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, TO­Kİ ve Em­lak Ko­nut GYO ile herhan­gi bir şe­kil­de ti­ca­ri ve res­mi iş­lem­le­ri olan in­şa­at şir­ket­le­ri­ne, ener­ji ve ye­mek iş­le­ri­ni Ba­ka­n’­ın oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­ta­r’­ın gay­ri res­mi or­ta­ğı ol­du­ğu DAF Ener­ji ve Pı­nar Ye­mek isim­li şir­ket­le­re ver­me­si için bas­kı yap­tık­la­rı öne sü­rül­dü. Söz ko­nu­su şir­ket­le­rin de iş­le­ri­nin ak­sa­ya­ca­ğın­dan kor­ka­rak şüp­he­li­le­rin is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri, ba­zı şir­ket­le­rin iş­le­ri­ni baş­ka şir­ket­le­re ver­miş ol­sa­lar da, şüp­he­li­le­rin mü­da­ha­le­si so­nu­cu ip­tal ede­rek Daf Ener­ji ve Pı­nar Ye­mek isim­li şir­ket­le­re ver­dik­le­ri id­di­a edil­di. - bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
HASAN ÇETİN
1523 gün önce
SUÇLU İSELER <<ALLAH AKIL VERSİN ŞAŞIRMIŞLAR BUNLAR BELALARINI BULDULAR SUÇSUZ İSELER ALLAHIM YAR VEDE YARDIMCI OLSUN <<AMİN
GÜRHAN DEĞİRMENCİ
1526 gün önce
BU EGEMEN BAĞIŞ'IN ÇOK İYİ SORUŞTURULMASI LAZIM BU HİÇ GÜVEN VERMİYOR. SANKİ BEN HER ŞEYİ YAPARIM YAPIYORUM DİYEN BİR TAVIR VE HAVA İÇİNDE....
yasin
1526 gün önce
zamanlamaya dikkat edin saat 19:30 mart nisan ayında hava bu şekilde güpe gündüzmü olur ???
Mavi Bulut
1526 gün önce
Dikkat GÜL mevzide sırıtacak bekliyor.Uyanık olalım giden hain gelen hain olmasın.
volkan
1526 gün önce
Vay seni hırsız seni...ağzını genişleterek konuşmandan belliydi zaten
haçan
1526 gün önce
Vayyy vayyy vayyyy
reis
1527 gün önce
aptal koyunlar partisinden seviye aldı bunlar ayakkabı kutusu partisi oldu artık
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Yabancı terörist savaşçılar ile mücadele için Avrupa Konseyi tarafından haz..
Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlandırma Sekreteri, MHP’nin sendika başkan ve yöne..
YSK, Kılıçdaroğlu'nun referandum açıklamaları dayanaksız olduğunu söyle..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=