Lütfen bekleyin..

Uğur Dündar O skandalın peşini bırakmıyor!

02 Aralık 2013, 11:47

İşte Suat Kılıç'ın Kayınpederi ve Yalçın Akdoğan'ın Eniştesinin Yeni Marifetleri...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar dün müthiş bir skandalın detaylarını yazmıştı. Bugün o skandalda ikinci perdeyi de kaleme aldı.

İlşte Dündar'ın Sözcü'deki o yazısı...

Sözcü’nün Türkiye’ye duyurduğu 112 Acil İstasyonu skandalının mağdur ettiği 150 müteahhitin ödediği komisyon, 60 milyon lira…

Tür­ki­ye dün Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şa­t’­ın el ele ve­rip 150 mü­te­ah­hi­di mağdur etmesini ko­nuş­tu.

Ka­yın­pe­der-eniş­te skan­da­lı­nın ma­li bo­yu­tu 60 mil­yo­na ula­şır­ken, sayıları 150’yi aşan fir­ma­lar tek tek suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­ya baş­la­dı.

Ali Yük­sel ile Ok­tay Fer­şat, 2011’de Fer­şat Gro­up adı al­tın­da ya­pı­la­na­rak 4 bin adet 112 Acil Ser­vis İs­tas­yo­nu kur­mak üze­re kol­la­rı sı­var. Mağ­dur­la­rın id­di­ası­na gö­re, Fer­şat Gro­up ile bir­lik­te ha­re­ket eden ara­cı­lar, gü­ve­ni­lir in­şa­at fir­ma­la­rı­nı tes­pit ede­rek gö­rüş­me­le­re baş­lar.

Gü­ve­ni­lir­lik için de şu si­hir­li cüm­le ye­ter: Yal­çın Ak­do­ğan ve Su­at Kı­lı­ç’­ın des­te­ği var, bü­yük iş…

‘Büyük görüşme’ye hazırlık!

Ara­cı­lar, fir­ma­la­ra pro­je­le­ri gös­te­rir, in­şa­at ba­şı­na öde­ne­cek ra­kam­lar or­ta­ya dö­kü­lür. (Bi­na ba­şı­na 120.000 TL+ KDV). İn­ter­net­ten ko­nu ile il­gi­li çı­kan ha­ber­ler gös­te­ri­lir, gü­ven iyi­ce pe­kiş­ti­ri­lir.

Ken­di­le­ri­ne dü­şen ko­mis­yon üze­rin­de an­laş­ma sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da (Ki 200.000 TL’­den 800.000 TL’­ye ka­dar de­ği­şen ra­kam­lar­ telafuz ediliyor…) Fer­şat Gro­up’­un İs­tan­-bu­l’­da­ki ofi­sin­de­ki ‘bü­yü­k’ gö­rüş­me için ran­de­vu te­min edi­lir.

Fer­şat Gro­up’­un İs­tan­bul ofi­sin­de Ok­tay Fer­şat ve Ali Yük­sel ile otu­ru­lup kı­sa­ca gö­rü­şü­lür. Mü­te­ah­hit fir­ma­ya Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen söz­de an­laş­ma gös­te­ri­lir.

Söz­leş­me yap­ma­ya gi­den mü­te­ah­hit fir­ma bu nok­ta­da 100 istasyondan oluşan paket için 200.000 TL te­mi­na­tı na­kit ola­rak ver­mek zo­run­da­dır. An­laş­ma im­za­la­nır ve mü­te­ah­hit fir­ma ar­sa tes­lim­i­ni bek­ler.

Bakanlık olmadı belediye…

Bu nok­ta­da Fer­şat Gro­up adı­na ça­lı­şan ki­şi­ler dev­re­ye gi­rer, il­gi­li ilin il sağ­lık mü­dür­lük­le­rin­den yer gös­ter­me­si­ni is­ter...

So­nuç olum­suz olur­sa bu kez be­le­di­ye­le­re gi­di­lir. Ko­nu mü­te­ah­hit­le­re an­la­tıl­dı­ğı şek­liy­le be­le­di­ye­le­re ak­ta­rı­lır ve ve arazilerin tahsisi sağlanır.

Bi­na­la­rın ka­ba in­şa­at­la­rı bit­tik­ten son­ra in­ce iş­ler­de kul­la­nı­la­cak tüm mal­ze­me­ler Fer­şat Gro­up’­un an­laş­ma­lı ol­du­ğu mal­ze­me­ci­den gön­de­ri­le­cek­tir.

Pa­ke­ti­n tu­ta­rı söz­leş­me­ler­de de be­lir­til­di­ği üze­re 50.000 TL’­dir. Fer­şat Gro­up mal­ze­me öde­me­le­ri­nin pa­ra+çek ola­rak ken­di­si­ne ya­pı­la­ca­ğı­nı da söz­leş­me­de be­lir­tir ve bu yol­la bi­na ba­şı­na 50.000 TL da­ha al­ır.

Bi­na­la­rın bi­ti­şi so­run­la­rın baş­lan­gı­cı­dır. Fer­şat Gro­up bi­na­la­rı uzun sü­re tes­lim al­ma­ya ya­naş­maz…

Kon­tro­le ge­len Fer­şat Gro­up yet­ki­li­le­ri, tür­lü ba­ha­ne­ler­le in­şa­at­la­rın tes­lim alın­ma­sı­nı öte­ler. Mü­te­ah­hit­ler ça­re­siz bek­le­me­ye baş­lar, ama bu bek­le­yiş uzar da uzar…

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Erdoğan cephesinden Saadet'i aşağılayıcı ifadeler...
Alişan Satılmış yöneticilerin vefasızlığına dikkat çekti...
flaş iddia: PKK'ya karşı verdiği mücadeleyle tanınan Osman Pamukoğlu..
"MHP'li üst düzey bir yönetici..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=